Tin cậy

QuickShortcutMaker

exodius
2.12MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 2.4.0 5 năm trước

Mô tả của QuickShortcutMaker

This app can create a shortcut to an application from the list of activities which are installed on your phone.

Even if so many applications are installed, you can choose an activity smoothly.

You can also use the QuickShortcutMaker for searching the app which you want to launch.

If you want to use the app which you don't use frequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have to search the app from a list of many apps. Even if you know the name of the app, it's hard to find it.

In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!

<b>This may be useful. But please use it at your own risk!</b>

You can make shortcuts to hidden setting screens which are usually not accessible.

Even if you encountered any problems using this app or shortcuts created by this app, I don't have any responsibility about that. Please be sure to use this app at your own risk.

<b>About Internet access permission:</b>

From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app, you will be requested an additional permission to access network so that the app can send a detailed error report to developer.

The app uses network only to send error reports.

And when it communicates, a confirmation message will be displayed, so please rest assured.

<b>for Launcher3 of Cyanogenmod</b>

If you cannot create shortcut, please try the following steps:

1. Long-tap the home screen.

2. Tap "WIDGETS".

3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker's icon.

4. Drag it to somewhere on the screen.

5. QuickShortcutMaker will be launched.

6. Select an activity, edit it, and tap "Create".

7. A shortcut will be created on the home screen.

<b>Follow the updates</b>

Google+

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://plus.google.com/u/0/114542232871046503427%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFiSW9Mci3JYvMrcWRXD2wZjKg1Ow&sa=D&usg=AFQjCNGtD43mdvBdWy9GIFWdZn0Q2ea5Jw" target="_blank">https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427</a>

Twitter

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://twitter.com/sika_app%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFLpDdRgirsjymUgdHNk3FjKqyNNQ&sa=D&usg=AFQjCNEC5NQeWOlhlMtZqukK44uducneuw" target="_blank">https://twitter.com/sika_app</a>

<b>Recent updates:</b>

(v2.4.0)

- Added Italian and Arabic translations.

- Adapted to AndroidPhone7 theme.

- Changed dialog UI.

- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot be opened.

- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if you don't like such a thing.)

(v2.3.0)

- Added translations to many languages. (Français, Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)

- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)

- Added several other improvements.

(v2.2.0)

- It is now possible to operate multiple items from the activity list by long-tapping the items. You can add them to favorites or share.

- Changed the text format in which to share the application information.

- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro / GO / Holo).

- Added the number of icons in the list of themes.

- Changed the UI of shortcut editing screen.

- Added German translation.

- Added a lot of improvements.

(v2.1.0)

- Added support for tablet devices.

- Added function to share app information as text.

- Improved UI of some screens.

- Fixed some bugs.

(v2.0.3)

- Added function to open the App info screen from the shortcut editing screen. (Android 2.3 or later only)

- Fixed a minor bug and UI.

(v2.0.2)

- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certain condition.

(v2.0.1)

- Added error report function to send detailed information when the app crashes or when you see "Failed to load" message.

- Reduced consumption of the memory so that the models which have low-memory not to crash.

- Search results can be sorted order by names.

- Increased speed of search.

- Fixed a bug on setting icon.

- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app on tablets.

(v2.0.0)

- Added history and favorite features.

- Applied Android 4.0(ICS) UI style.

- Activity list is now grouped by app.

- Fixed some bugs.

<b>Keywords</b>

quick, shortcut, maker, create

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Ứng dụng này có thể tạo ra một shortcut của một ứng dụng từ danh sách các hoạt động đã được cài đặt trên điện thoại của bạn.

Ngay cả khi rất nhiều các ứng dụng được cài đặt, bạn có thể chọn một hoạt động trơn tru.

Bạn cũng có thể sử dụng các QuickShortcutMaker để tìm kiếm các ứng dụng mà bạn muốn khởi động.

Nếu bạn muốn sử dụng các ứng dụng mà bạn không sử dụng thường xuyên, có thể bạn không có các phím tắt cho nó. Vì vậy, bạn có thể phải tìm kiếm các ứng dụng từ một danh sách rất nhiều ứng dụng. Ngay cả nếu bạn biết tên của ứng dụng, thật khó để tìm thấy nó.

Trong tình huống này, các QuickShortcutMaker sẽ giúp bạn tìm kiếm các ứng dụng. Vui lòng thử!

<b> Điều này có thể hữu ích. Nhưng hãy sử dụng nó có nguy cơ của riêng bạn!

Bạn có thể tạo các phím tắt vào màn hình thiết lập ẩn mà thường không thể truy cập.

Thậm chí nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề bằng cách sử dụng ứng dụng này hoặc phím tắt tạo ra bởi ứng dụng này, tôi không có bất kỳ trách nhiệm về điều đó. Hãy chắc chắn để sử dụng ứng dụng này có nguy cơ của riêng bạn.

<b> Giới thiệu về sự cho phép truy cập Internet:

Từ phiên bản 2.0.1, cho một cải tiến nhanh chóng của các ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu một sự cho phép bổ sung để truy cập mạng để các ứng dụng có thể gửi một báo cáo lỗi chi tiết để phát triển.

Ứng dụng này chỉ sử dụng mạng để gửi báo cáo lỗi.

Và khi giao tiếp, một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị, vì vậy hãy yên tâm.

<b> cho Launcher3 của CyanogenMod

Nếu bạn không thể tạo phím tắt, hãy thử các bước sau đây:

1. Long-bấm vào màn hình home.

2. Bấm "Widget".

3. Long-tap "hoạt động" trong đó có biểu tượng của QuickShortcutMaker.

4. Kéo nó vào một nơi nào đó trên màn hình.

5. QuickShortcutMaker sẽ được đưa ra.

6. Chọn một hoạt động, chỉnh sửa nó, và bấm "Create".

7. Một phím tắt sẽ được tạo ra trên màn hình chủ.

<b> Thực hiện theo các bản cập nhật

Google+

<a href="https://www.google.com/url?q=https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427&sa=D&usg=AFQjCNFiSW9Mci3JYvMrcWRXD2wZjKg1Ow" target="_blank">https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427</a>

Twitter

<a href="https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/sika_app&sa=D&usg=AFQjCNFLpDdRgirsjymUgdHNk3FjKqyNNQ" target="_blank">https://twitter.com/sika_app</a>

<b> Cập nhật gần đây:

(V2.4.0)

- Thêm bản dịch tiếng Ý và tiếng Ả Rập.

- Thích nghi với AndroidPhone7 chủ đề.

- Thay đổi giao diện hộp thoại.

- Sửa lỗi các shortcut cho Google Play không thể mở được.

- Chức năng thêm để đánh giá mức độ ứng dụng này. (Hãy tha thứ cho tôi nếu bạn không thích một điều như vậy.)

(V2.3.0)

- Thêm bản dịch sang nhiều ngôn ngữ. (Français, Español, Português, Polski, 한국어, 中文 (简体), 中文 (繁體), Bahasa Indonesia)

- Thêm hỗ trợ cho một số chủ đề khác. (Atom / Solo, vv)

- Thêm một số cải tiến khác.

(V2.2.0)

- Bây giờ bạn có thể hoạt động nhiều mục từ danh sách hoạt động bằng dài khai thác các mặt hàng. Bạn có thể thêm chúng vào mục yêu thích hoặc chia sẻ.

- Thay đổi định dạng văn bản, trong đó để chia sẻ thông tin ứng dụng.

- Thêm các loại chủ đề mà có thể được lựa chọn biểu tượng (ADW / Nova / Apex / LauncherPro / GO / Holo).

- Nhập số biểu tượng trong danh sách các chủ đề.

- Thay đổi giao diện của màn hình chỉnh sửa phím tắt.

- Thêm bản dịch tiếng Đức.

- Thêm nhiều cải tiến.

(V2.1.0)

- Hỗ trợ cho các thiết bị máy tính bảng.

- Chức năng thêm để chia sẻ thông tin ứng dụng như văn bản.

- Cải thiện giao diện người dùng của một số màn hình.

- Sửa một số lỗi.

(V2.0.3)

- Thêm chức năng để mở các thông tin màn hình ứng dụng từ màn hình chỉnh sửa phím tắt. (Android 2.3 hoặc mới hơn)

- Cố định một lỗi nhỏ và giao diện người dùng.

(V2.0.2)

- Sửa lỗi treo ứng dụng khi tìm kiếm tại một điều kiện nhất định.

(V2.0.1)

- Thêm chức năng báo cáo lỗi để gửi thông tin chi tiết khi treo ứng dụng hoặc khi bạn thấy "Không tải được" tin nhắn.

- Giảm tiêu thụ của bộ nhớ để các mô hình có bộ nhớ thấp không sụp đổ.

- Kết quả tìm kiếm có thể được sắp xếp thứ tự theo tên.

- Tăng tốc độ tìm kiếm.

- Cố định một lỗi trên thiết icon.

- Cố định một lỗi mà các biểu tượng trở nên nhỏ hơn khi bạn sử dụng các ứng dụng trên máy tính bảng.

(V2.0.0)

- Thêm lịch sử và tính năng yêu thích.

- Ứng dụng Android 4.0 (ICS) UI phong cách.

- Danh sách Hoạt động doanh nghiệp được nhóm lại bởi ứng dụng.

- Sửa một số lỗi.

<b> Từ khoá

nhanh, phím tắt, hãng sản xuất, tạo</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho QuickShortcutMaker

4.59
34
5
27
4
2
3
4
2
0
1
1

Đánh giá QuickShortcutMaker

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên QuickShortcutMaker, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng exodius
Cửa hàng exodius 14.34k 5.08M

Thông tin APK về QuickShortcutMaker

Phiên bản APK 2.4.0
Khả năng tương thích Android 1.6+ (Donut)
Lập trình viên sika524


Tải về QuickShortcutMaker APK
Tải về